link
הזנה ידנית
העבר כרטיס
כרטיס מקומי כרטיס חו"ל*
סוג כרטיס אשראי: Visa Mastercard Amex Diners Isracard
ש"ח דולר
הוצאת חשבונית עבור העסקה
אני מאשר את תנאי התקנון  לתקנון המלא
סה"כ לתשלום:בנפרד/בתשלומים
תשלומים נכנסים
שמור
  שמור
הדפס
  הדפס

*יצוין, כי הסכומים המפורטים לעיל נכונים ליום הפקת הדוח, ואף כוללים בתוכם זיכויים עצורים אם קיימים. פירוט זה כפוף לכל זכות שעשויה להיות ל UPAY פיננסיים בע"מ כלפי בית העסק לרבות זכות קיזוז לקבלת מידע לגבי הזיכויים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות UPAY בטלפון: 03-8008729
החשבון שלי 

לכל התשלומים הנכנסים
+
דוחות 

שמור
  שמור
הדפס
  הדפס


*יצוין, כי הסכומים המפורטים לעיל נכונים ליום הפקת הדוח, ואף כוללים בתוכם זיכויים עצורים אם קיימים. פירוט זה כפוף לכל זכות שעשויה להיות ל UPAY פיננסיים בע"מ כלפי בית העסק לרבות זכות קיזוז לקבלת מידע לגבי הזיכויים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות UPAY בטלפון: 03-8008729


פרטי חשבון בנק לזיכוי


לתמיכה ב-WhatsApp לחץ כאן